• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Er kunnen allerlei aanleidingen zijn om tussentijds te reflecteren op de voortgang in een project of programma: veranderende omstandigheden, andere politieke wensen, tegenslagen, stagnerende voortgang, wegvallen van partners et cetera. Ook zonder zulke specifieke aanleidingen is een regelmatige gezamenlijke reflectie op de aanpak waardevol. Meer nog dan bij een startbijeenkomst is de opzet van een tussentijdse reflectiebijeenkomst, ofwel Project of Programma Fresh Up (PFU), maatwerk. De volgende onderdelen zouden een plek in het programma kunnen krijgen. 

 • Hoe hangt de vlag erbij: iedereen deelt kort hoe hij of zij zich voelt ten aanzien van de opgave;
 • Korte presentaties van de stand van zaken bij enkele belangrijke (clusters van) inspanningen;
 • Een analyse van monitoringsgegevens;
 • Presentatie naar aanleiding van een (door een externe uitgevoerde) tussenevaluatie;
 • Een reflectieve presentatie van een externe expert;
 • Reflectie op de visie: scherper stellen van het beeld op de nieuwe werkelijkheid;
 • In groepjes herformuleren van de doelen en nieuwe brainstorm over inspanningen;
 • Nieuwe analyse van het krachtenveld maken;
 • Bovenstaande onderdelen zijn bedoeld ter inspiratie. Het programma van en tussentijdse reflectiebijeenkomst.

Als een goede startbijeenkomst, ofwel Project of Programma Start-Up (PSU), niet heeft plaatsgevonden, kunnen daar ook programmaonderdelen aan worden ontleend. Zie hiervoor ook: Handleiding Opzet Project of Programma Start-Up

 

Reflectie kan leiden tot bijsturing

Een tussentijdse reflectie kan ook voorbereid worden door een extern onderzoek. Het resultaat van de bijeenkomst kan zijn dat de gekozen aanpak wordt bijgestuurd. Een voorbeeld hiervan naar aanleiding van technologische innovatie vind je hier

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!