• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bij een maatschappelijk project of programma doen zich regelmatig situaties voor die om een interventie of bijsturing vragen. Veelvoorkomende valkuilen op momenten die vragen om een actie zijn:

  • je handelt reactief, dat wil zeggen direct zodra de indruk ontstaat dat er iets aan de hand is;
  • je voert de eerste de beste interventie die in je opkomt direct uit;
  • je steekt je nek uit, maar veronachtzaamt jouw (persoonlijke) belangen;
  • je voert de interventie vanzelfsprekend zelf uit.

Het Stappenplan Effectieve interventies is bedoeld om het denkproces waarin je keuzes maakt voor een interventie bewuster te doorlopen. Door met dit stappenplan te oefenen ontwikkel je ook in situaties waarin een snel besluit nodig is (en dus niet rustig stap voor stap dit stappenplan doorlopen kan worden) het vermogen om tot effectieve interventies te komen. 

In hoofdlijn bestaat het stappenplan uit de volgende stappen:

Stappen Kernvraag

Stap 1: Aanleiding (waarneming)    

Wat gebeurt er feitelijk?

Stap 2: Doel van de interventie

Aan welk doel of resultaat moet de interventie inhoudelijk bijdragen, en wat is voor jou persoonlijk van belang?

Stap 3: Brainstorm over opties voor interventies                                          

Wat zijn verschillende mogelijke interventies?

Stap 4: Belevingswereld van anderen 

Hoe zullen mensen die iets merken van de interventie op verschillende opties reageren

Stap 5 Afweging en keuze

Welke interventie kies je gegeven het inhoudelijk doel, jouw persoonlijk belang en jouw inschatting van de reactie van anderen? 

 

Wie voert de interventie uit? 

Een interventie kan direct door jou uitgevoerd worden, maar het kan effectiever zijn om te regisseren dat iemand anders de interventie uitvoert. Bijvoorbeeld, in een stuurgroepvergadering breng je een kritische opmerking niet zelf als programmamanager in, maar je vraagt een van de stuurgroepleden dat te doen. Wie de interventie ook voor zijn of haar rekening neemt, houd in de gaten wat het effect is. Wellicht is er een aanvullende interventie nodig. Ook is het mogelijk dat de interventie schadelijke effecten heeft op een ander vlak en dat daar weer bijsturing nodig is. Een interventie is immers een ingreep in een geheel van samenhangende activiteiten, waarin het een invloed kan hebben op het ander.

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!