• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Bij een maatschappelijk project of programma is het vanwege de vele belanghebbenden belangrijk om goed na te denken over de organisatie van het opdrachtgeverschap, ofwel de besturing en de governance. Hierbij gaat het om helderheid over wie er bevoegd is om het plan en latere bijsturingsmaatregelen vast te stellen, zowel ten aanzien van de richting (doel, kwaliteit) als de randvoorwaarden (tijd, middelen). Toelichting op andere vormen van betrokkenheid is te vinden onder Hulpmiddel: Participatie en co-creatie.

 Keuzes in de besturing van een maatschappelijk project of programma zijn afhankelijk van:  

  • Financiële en personele bijdrage van verschillende partners;
  • Het belang van draagvlak;
  • Samenwerkingscultuur/mate van vertrouwen in constructieve samenwerking;
  • Bestaande overlegstructuren en –gewoontes.

 

Basismodellen Governance

Gegeven de genoemde overwegingen is het ontwerpen van een een governance maatwerk. In alle variaties die hierbij mogelijk zijn, zijn enkele basis-modellen te onderscheiden die gebruikt kunnen worden als bouwstenen om tot een effectieve besturing te komen:

  

Een toelichting op de hierboven schematisch weergegeven basismodellen is hier te downloaden:

 

Aanvullingen of vragen?

Als je aanvullende kennis of voorbeelden op deze site wilt plaatsen of als je vragen hebt over de gepresenteerde informatie, neem dan contact met ons op. Alvast veel dank!